Diverse woonvormen voor 18- en 18+

Safehouse voor verslaafden in herstel

24/7 Beschermd wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Ambulante begeleiding

Welkom bij Varrari's Huis

Varrari’s Huis in Roermond bestaat sinds 2008 en is inmiddels uitgegroeid tot een uitzonderlijke en unieke vorm van kleinschalig beschermd wonen. In een positieve, warme en betrokken sfeer, multidisciplinair, met veel coaching, individuele begeleiding, begeleiding groep, ambulante begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen binnen Varrari's Huis gefaseerd doorgroeien naar volledige zelfstandigheid.

Wij begeleiden jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar tot 25 jaar naar zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en volledig participatie in de maatschappij. Voornamelijk zeer kwetsbare jongeren die door uiteenlopende omstandigheden al vanaf jonge leeftijd niet (meer) bij hun ouders kunnen wonen vanwege een ernstig verstoorde en/of onveilige gezinssituatie. Ook kunnen gedragsproblemen en psychiatrische problematieken zijn ontstaan door onverwerkte trauma's op jonge leeftijd (bijvoorbeeld misbruik, vechtscheiding of verlies van een ouder) tot een onhoudbare gezinssituatie hebben geleid. 


Wij bieden een veilige woon- en ontwikkelingsplek voor deze jongere, met veel warmte en betrokkenheid, mits hij/zij ook gemotiveerd is om aan een zelfstandige toekomst te gaan werken en bereid is om oud gedrag en de ellende uit zijn verleden te veranderen. Zij zijn de moeite waard en mogen gezien worden. Elke jongere is anders en daarom zoeken wij voor elke jongere een best passende oplossing. In onze begeleiding:

 • zijn wij oprecht betrokken bij de jongere;
 • creëren en benutten wij samen met de jongere kansen;
 • nemen wij belemmerende factoren samen met de jongere weg;
 • laten wij de jongere succes en zelfvertrouwen ervaren;
 • zijn wij er voor de jongere op de momenten dat het nodig is.

Niet alleen bij de stappen vooruit, maar ook als het even tegenzit.

Een veilige omgeving voor de jongere vinden wij daarbij het allerbelangrijkste. Jongeren die vanwege hun problematiek de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar (kunnen) brengen worden niet bij Varrari’s Huis geplaatst. Bij ons is ook geen enkele ruimte voor middelengebruik en/of agressie. Daarom geldt op alle locaties van Varrari's Huis een strikt 'zero-tolerance-beleid' in het gebruik van drugs en alcohol en agressie voor elke jongere.

Die voorwaarde van volledige abstinentie geldt niet alleen in HUIS, maar ook in de OMGEVING en BUITENSHUIS voor de gehele periode dat een jongere in één van onze voorzieningen woont en van ons begeleiding ontvangt. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde eindigt het wonen en onze begeleiding per direct! 

In voorgaande hulpverlening heeft (vaak jarenlang) vooral de aanpak van die problematieken op de voorgrond gestaan. In hún geval meestal vergeefs en ten koste van de ontwikkeling van puber naar jongvolwassene. Daardoor zijn tijdens de puberteit soms forse achterstanden en kennisgebrek ontstaan in het aanleren van (voor ons normale) 'basisvaardigheden zelfredzaamheid' in aspecten als verantwoordelijkheid en initiatief nemen, persoonlijke verzorging, financiële planning, koken, poetsen, ‘de was’ doen, etc.).

Zie die aspecten als stukjes van een puzzel die helemaal gelegd moet zijn voordat je het complete plaatje (zelfstandigheid) kunt bekijken. Alhoewel ze dan fysiek en mentaal volwassen lijken, liggen veel puzzelstukjes in hun ontwikkeling niet op de juiste plek en kunnen zij de hele puzzel nog niet (over)zien.

Wij helpen hen dan om die stukjes te vinden en wél op hun plek te krijgen.


Maar vooral laten we ze ervaren dat ze zich nog veel verder kunnen ontwikkelen als ze daar maar moeite voor blijven doen; véél verder zelfs dan het ‘etiketje’ dat ze in het verleden vaak vanwege hun achtergrond of problematiek door onze maatschappij opgeplakt hebben gekregen. Ons team van begeleiders zijn er om ze gedurende de dag o.a. te wijzen op en te helpen met hun eigen leerdoelen.

Wij werken vanuit de (positieve) dynamiek van de groep en verbinding. Veel jongeren hebben dezelfde problemen ervaren, dezelfde gedachten gehad en dezelfde foute keuzes gemaakt. Dat delen ze met elkaar, zorgt voor herkenning en daardoor ontstaat groepsdynamiek en bij de jongere de wil en de kracht om écht te veranderen.


Een aantal medewerkers in ons multidisciplinair team heeft vroeger zelf soortgelijke problemen gehad. Zij hebben zich daar ook uit- en doorheen geknokt en zijn dus ervaringsdeskundig. Dat zorgt voor een 'haalbaar' voorbeeld en inspiratie voor de jongere. Hierdoor blijft de jongere gemotiveerder om óók door te zetten, niet terug te vallen in oud gedrag en in herstel te blijven.

Lees hier meer over onze werkwijze

Een andere strikte voorwaarde is dat een jongere oprecht gemotiveerd is. Wij kunnen het namelijk niet VÓÓR maar wel samen MÉT hem/haar doen. Hij/zij MOET het immers zelf gáán doen en willen en daarom:

 • bereid zijn om te veranderen wat hij kan veranderen,
 • bereid zijn om zelf hulp te zoeken en te accepteren,
 • bereid zijn om telkens nieuwe doelen te behalen,
 • bereid zijn om nog eens te proberen als dat mislukt,
 • bereid zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen,
 • bereid zijn om voor zichzelf te kiezen.
In het filmpje hiernaast vat Tisjeboy Jay samen wat een jongere bij ons gaat doen. 

18- naar 18+

Vaak worden de gedragsproblemen pas in de puberteit zichtbaar en zijn zij daarvoor tot hun 18de geplaatst in Jeugdzorginstellingen voor behandeling en/of crisisbeheersing. Behandeling en beheersing van de problematieken staat daarbij op de voorgrond en niet de ontwikkeling van algemene praktische vaardigheden als huishouden, zelfzorg, administratie en financiën. Vaardigheden die noodzakelijk zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Dit leidt tot 'hospitalering' van de jongere: ze zijn niet anders gewend dan dat alles vóór hun geregeld en beslist wordt dóór hulpverleners, voogden en instanties als CJG, Bureau Jeugdzorg.


Op de dag dat zij 18 worden eindigt echter alle Jeugdhulp en gaan zij over naar de hulpvoorzieningen voor volwassenen; de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg). Het grootste verschil in de overgang van hulpvoorzieningen van 18- naar 18+ is dat vanaf de dag dat hij/zij 18+ wordt, alle in de Jeugdhulp beschikbare ondersteuning door instanties eindigt. De jongere mag/moet zijn zorg en ondersteuning dan zelf gaan organiseren. In veruit de meeste gevallen kan die overgang van 18- naar 18+ naadloos worden voorbereid en gebeuren. Meestal cliënten met een evidente zorgbehoefte die niet wezenlijk veranderd na hun 18de en/of waarbij hun netwerk (ouders, familie) kunnen ondersteunen.

Maar er is ook een groep jongeren:

 • waarvan de behandeling (nog) niet is afgerond of de problematiek zelfs is toegenomen,
 • die niet op een netwerk terug kan (of wil) vallen als ze 18 worden,
 • die niet voor Beschermd Wonen in aanmerking komen,
 • die hulpverlenings"moe" zijn en/of geen vertrouwen meer hebben in hulpverlening,
 • die onvoldoende zelfredzaam of bekwaam zijn om hun zorg, huishouding en financiën adequaat te organiseren,
 • nog geen verantwoorde en veilige keuzes voor zichzelf kan maken of daarvoor onvoldoende weerbaar of mondig is,
 • en vaak een combinatie van de bovenstaande factoren.

Deze groep verlaat dan de Jeugdzorginstelling op de dag dat ze 18 worden zonder dat vervolgzorg is geregeld en komen ook niet automatisch in beeld bij de gemeentelijke WMO zorgteams. Zij komen tussen 'wal en schip' terecht: ze zijn nog onvoldoende in staat om al zelfstandig te kunnen wonen met ambulante ondersteuning, maar anderzijds te "goed" voor beschermd of residentieel wonen. Ze staan er van de ene op de andere dag alleen voor, zonder zorg, zonder een vaste en stabiele woonplek, zonder inkomen, zonder kennis waar ze terecht kunnen voor hulp. Ze kunnen dan snel in een neerwaartse spiraal terecht komen van uitzichtloosheid, afhankelijkheid, schulden, kwetsbaarheid en vereenzaming. 


Dergelijke kwetsbare jongeren die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in een grootschalige instelling, kunnen vanaf hun 16de bij ons instromen om die gedragsverandering, zelfredzaamheid en zelfstandigheid te ontwikkelen. Indien het nog noodzakelijk is kunnen ze ook ná hun 18de nog binnen onze organisatie blijven wonen en begeleid worden totdat ze wel helemaal klaar zijn om uit te stromen. Ze kunnen binnen Varrari's Huis gefaseerd doorgroeien naar volledige zelfstandigheid. Dat geeft ze rust en de zekerheid van continuïteit van woonplek en begeleiding in de overgangsperiode van 18- naar 18+.

Lees hier meer over onze woonvormen

Dubbele diagnose

Een bijzondere doelgroep jongeren waarop wij ons de afgelopen jaren hebben gespecialiseerd zijn jongeren die in herstel zijn van een zogenaamde Dubbele Diagnose-problematiek: een combinatie van een (of meerdere) psychiatrische stoornis en middelengebruik en/of verslavingen. Zij hadden de bodem van die neerwaartse spiraal al bijna geraakt en gingen richting criminaliteit, depressie (of erger), maar hebben dit nog op tijd ingezien en de hulp gezocht en gekregen waarmee ze eindelijk de weg omhoog weer kunnen vinden. Dat is een lange weg waarbij ze intensieve begeleiding nodig hebben.


Voordat zo'n jongere door ons begeleid gaat worden, moeten ze eerst volledig 'clean' zijn van middelengebruik en al een mate van emotie-regulatie, zelfreflectie en zelfbeheersing toe kunnen passen.

Het clean worden en de psychiatrische behandeling gebeurt in gespecialiseerde verslavingsklinieken, waar zij voor hun problematieken en verslavingen multidisciplinair, integraal en intensief behandeld worden tijdens een langdurige klinische opname. Ze krijgen er inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan, leren te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en krijgen handvatten om de problemen aan te pakken. 

Pas nadat dit behandeltraject bij een kliniek succesvol is afgesloten, kan een eventueel traject naar verder herstel en zelfstandigheid bij ons beginnen. Alle jongeren die ná zo'n klinische behandelfase nog een langduriger nazorg- en hersteltraject bij ons nodig hebben, starten standaard in ons "Safehouse".


Het safehouse sluit namelijk aan op de multidisciplinaire behandelingsaanpakken en -modellen die in de meeste klinieken worden gebruikt (bijvoorbeeld het 12 stappen Minnesotamodel, het 10 acties YWCC-model of de ACRA-aanpak) en de warmte en betrokkenheid zoals ze die uit de kliniek kennen.

Met dezelfde multidisciplinaire begeleidingsintensiteit:

 • dagelijkse groepssessies,
 • meerdere 1-op-1 sessies per week,
 • verschillende therapieën,
 • sport- en outdooractiviteiten.

     In dezelfde sfeer:

 • onvoorwaardelijke warmte en veiligheid,
 • confrontatie aangaan,
 • herkenning en groepsdynamiek,
 • de wil en de kracht om echt te veranderen.

Daar werken ze verder aan dezelfde doelen, bouwen ervaring en zelfvertrouwen op in het omgaan met oud gedrag en prikkels, leren hun herstel vast te houden en krijgen ze nieuwe doelen en handvatten erbij om het leven weer op de rit te krijgen zoals persoonlijke verzorging, plannen/organiseren/uitvoeren van dagelijkse taken, het opbouwen van een gezond sociaal netwerk, agendabeheer, (re)organiseren/bewaken van financiën, nakomen van afspraken en het voeren van belangrijke gesprekken.


Tevens verzorgen wij wekelijks meetings van 'fellows'. Fellows zijn jongeren die in het verleden bij Yes We Can Clinics behandeld zijn, nog steeds goed in herstel zijn maar het toch nog steeds fijn vinden om 'lotgenotencontact' te hebben.

Lees hier meer over ons Safehouse

Welke problematieken?

De jongeren die wij begeleiden hebben te maken (gehad) met één (of meer) psychische problemen, vaak in combinatie met een verslaving:

 • Middelen-gebonden stoornissen
 • Depressie
 • Trauma
 • Angststoornissen (sociale angst, faalangst)
 • ADHD/ADHD-I
 • Autisme
 • Eetstoornis
 • Borderline

Lees meer

Wat wil JIJ?

De doelstellingen waaraan – samen – gewerkt wordt:

 • Help mij om te gaan met mijn familie/gezinssituatie.
 • Help mij om een gezond sociaal netwerk op te bouwen.
 • Help mij om clean en in herstel te blijven.
 • Help mij op te staan als ik 'val'.
 • Help mij om te gaan met mijn vrijetijdsindeling.
 • Help mij aan een baan of opleiding en dit vol te houden.
 • Help mij met structuur aanbrengen.
 • Help mij om mezelf goed te blijven verzorgen.
 • Help mij bij het omgaan met mijn beperkingen.
 • Help mij om te gaan met contacten bij andere instanties.

Lees meer

Wie zijn WIJ?

Maak kennis met onze directeur, haar verhaal en ons team.

Wij gaan samen mét jou verder werken aan je herstel en daarbij zijn wij:

Betrokken

Betrouwbaar
Duidelijk
Eerlijk
Direct

Lees meer