Diverse woonvormen voor 18- en 18+

Safehouse voor verslaafden in herstel

24/7 Beschermd wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Ambulante begeleiding

Onze werkwijze

Juist dat wat moeite kost blijkt achteraf de moeite waard!

Bij Varrari’s huis bieden wij een warme en veilige woonplek waar een jongere ruimte en ondersteuning krijgt om een zelfstandige eigen toekomst op te kunnen bouwen. De jongeren die wij begeleiden kunnen door omstandigheden vanaf hun 18de niet meer thuis wonen, maar zijn letterlijk nog niet 'klaar' om dan al volwaardig deel te kunnen gaan nemen aan de maatschappij en volledige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar leven. Ze 'missen' daarvoor op veel leefgebieden nog teveel vaardigheden en zelfredzaamheid die iemand normaal gedurende zijn/haar jeugd en puberteit in een gezonde gezinssituatie ontwikkeld. Door uiteenlopende omstandigheden is in hun situatie gedurende die 'vormende' levensfase de gezinssituatie ernstig verstoord geweest.


In die periode zijn daardoor trauma's en gedragsproblemen ontstaan die de begeleid- en leerbaarheid van de jongere (ook door de jongere zelf) fors heeft afgeremd. Vaak met een 'sneeuwbaleffect' van nog meer ellende, vereenzaming, moedeloosheid en toenemende afstand van de maatschappij tot gevolg. Pas als de jongere zelf inziet dat hij uit die negatieve spiraal wil komen, niet langer wil vluchten en zich isoleren en onvoorwaardelijke hulp wil accepteren, kan hem/haar een weg naar verandering worden geboden.

'Onze' jongeren hebben:

 • dit al meegemaakt en ervaren,
 • ingezien dát zij hierin hulp en verandering nodig hadden,
 • uit zichzelf de eerste stap gezet om te veranderen,
 • een heel vastberaden interne motivatie om hun doelen te bereiken,
 • tijdens een klinische behandelfase al aangetoond dat ze kunnen veranderen.

Dat WILLEN en DOEN ze zelf doorzetten, ook al houdt dit in dat ze een heel nieuw, ander en gezond leven moeten gaan opbouwen en hun identiteit, talenten en bekwaamheden (her)ontdekken. Zo'n gemotiveerde jongere bieden wij een plek om met onze hulp verder aan een gezonde toekomst te bouwen.

Wij leren/trainen de jongere geleidelijk aan om, voor ons, "alledaagse" activiteiten te doen die zij nog niet/onvoldoende beheersen. Dat begint vaak, afhankelijk van ontwikkeling en leeftijd, met boodschappen, shoppen, koken, schoonmaken, ‘de was’, goede zelfzorg en omgaan met geld.  


Geleidelijk aan wordt dit uitgebreid met plannen/organiseren/uitvoeren van dagelijkse taken, een baan of opleiding vol te houden, het opbouwen van een gezond sociaal netwerk, verantwoordelijkheid nemen, agendabeheer, (re)organiseren/bewaken van financiën, nakomen van afspraken en het voeren van belangrijke gesprekken. Kortom; alles wat ze nog nodig hebben om zelfstandig, volwaardig deel te kunnen nemen in de maatschappij.


Wij ervaren vaak dat niet de activiteiten zélf, maar het verwerken van de prikkels die hierbij ontstaan, het voor de jongere moeilijk maken om toch door te blijven zetten / vol te houden / telkens opnieuw te proberen om volwaardig en zelfstandig aan de maatschappij deel te nemen. Op basis van het persoonlijk ontwikkelingsvermogen leren we de jongere dan ook vooral hoe hij of zij kan/moet omgaan met bepaalde onverwachte situaties en/of tegenslag: “wat doet dit met mij.....hoe kan ik hiermee omgaan....hoe doe ik dat…wat heb ik daarvoor nodig…hoe hou ik dan rekening met een ander"? Want zonder tegenslag bestaat er geen overwinning. Voor ons geldt het motto “Juist dat wat moeite kost, blijkt achteraf de moeite waard“.

Wat doen WIJ voor JOU?

De woonmogelijkheden bij Varrari’s Huis zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die meer baat hebben bij een kleinschalige woongroep waar meer cliëntgericht gewerkt en gehandeld kan worden. Voor cliënten die behoefte hebben aan veel kortere lijnen, een meer persoonlijke benadering, maar die ook met de verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt om kunnen gaan.

Je kunt in 3 fases doorgroeien naar volledig zelfstandig wonen.

Bij Varrari's Huis krijg je in de eerste plaats een veilig thuis. Niet alleen een plaats om te slapen, maar een eigen kamer of mini-appartement waar jij je thuis mag gaan voelen. Je mag bezoek ontvangen, net zoals je dat thuis ook gewend bent. Een vriend, vriendin of familie mag ook gerust een keer mee-eten, maar jij bent dan hun gastheer.

Varrari’s Huis houdt zich niet bezig met het behandelen van verslaafden, maar met de trajecten die ná een afgeronde verslavingsbehandeling plaatsvinden, zodat de betreffende jongere in herstel kan blijven en zich verder kan gaan ontwikkelen. In nauwe samenwerking met de zorgorganisaties begeleiden we een persoon met een verslaving ná afloop van het zorgtraject in hun kliniek.

Onze algemene voorwaarden

In elke fase bij Varrari's Huis ben je verplicht om naar school te gaan, of werk of dagbesteding te hebben. 

Alle jongeren gaan dus naar school, stage en/of werk en hebben dagelijkse klusjes en taken in de gezamenlijke huishouding. 

Als het voor jou niet zo makkelijk is om werk te vinden, of als het op school niet gaat zoals je zou willen, gaan wij je samen met de gemeente daarin extra ondersteunen. We helpen je bijvoorbeeld bij het zoeken naar (passend) werk, of kijken met jou of je dingen anders kan aanpakken. 

En weer door....

Wij trachten de juiste, passende begeleiding te bieden, waarbij jij je veilig en prettig voelt. Je krijgt 1 persoonlijke begeleider (je mentor) toegewezen die dient als steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon voor je. De relatie tussen jou en je zorgverleners (en dan vooral je mentor) dient gebaseerd te zijn op vertrouwen, eerlijkheid en de balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Je kunt en mag optimaal gebruik van de ervaring, kennis, vaardigheden en inzicht maken en verwachten van alle betrokken zorgverleners.


Ons (en dus ook jouw) doel van een begeleidingstraject bij Varrari’s Huis is altijd om gaandeweg steeds verder de begeleiding af te bouwen op de aspecten die je al goed beheerst. We zullen je dus ook blijven ‘pushen’ en uitdagen om een volgende stap en nieuwe doelen in je ontwikkeling te nemen.

Zo’n nieuwe/volgende stap mag je tegen op zien, wij zijn er voor je om stap voor stap met je mee te lopen…ook al gaat dit soms met een stapje terug of een struikelingetje. Dat kan en mag, wij helpen je weer overeind maar daarna stappen we samen gewoon weer vrolijk door.

Onze drie fases

Beschermd Wonen

Deze woongroep bestaat uit maximaal 5 jongeren die samen met onze begeleiders een gezamenlijke huishouding voeren, waarbij we een normale, gezonde gezinssituatie zo dicht mogelijk willen benaderen. Deze groep is bedoeld voor minderjarigen en jongvolwassenen die ook op ongeplande momenten zorg/ondersteuning nodig hebben. Bij deze woonvorm is 24/7 begeleiding en toezicht aanwezig op locatie. 

Begeleid zelfstandig wonen (Beschermd Thuis)

Zodra/als je voldoende basisvaardigheden beheerst (en meerderjarig bent) kun je door-/instromen in een kleinschalige woonvorm (2 tot maximaal 5 cliënten) waarbij je in een eigen mini-studio woont, je dus al meer 'je eigen ding' kunt doen, maar wel nog met je groepsgenoten gezamenlijk de algemene huishouding uitvoert. Op die locatie krijg je dan op geplande momenten alleen nog individuele, ambulante begeleiding op de doelen en aspecten waar jij (eventueel) specifiekere of gespecialiseerde ondersteuning/training nog nodig/wenselijk vindt. Bijvoorbeeld m.b.t. sociale/emotionele/psychische redzaamheid, werk/stage/school/dagbesteding, maken van dag/week/vrije-tijdsplanning, financiële planning en/of specifieke regelzaken of gesprekken met instanties.

Ambulante begeleiding

In deze fase zal de ambulante begeleiding op basis van je persoonlijke ontwikkeling verder worden afgebouwd. Je krijgt dan op geplande momenten alleen nog individuele, ambulante begeleiding op de aspecten waar jij dit nog op sociaal/emotioneel/ psychisch vlak nodig/wenselijk vindt, voor financiële planning en/of specifieke regelzaken of gesprekken met instanties. Vanuit deze woonvorm ga jij je dan ook al oriënteren naar een ‘eigen’ huis/appartement en de benodigde uitzet, meubels en financiële mogelijkheden om een ‘zachte landing’ te maken bij de overstap naar écht zelfstandig wonen. Je gaat het laatste puzzelstukje op zijn plek leggen.

Hoe doen WIJ dat?

Aan de hand van negen leefdomeinen worden jouw persoonlijke en individuele ontwikkelingsdoelen die je wil bereiken in een 'Plan van Aanpak' verwerkt. Met behulp van ons hele team, ervaringsdeskundigen en indien nodig externe hulpverleners ga je dan proberen om die doelen aan de hand van dat Plan van Aanpak te bereiken, zodat je uiteindelijk volwaardig én gelukkig kan gaan deelnemen aan onze maatschappij.

Huisvesting

De dagelijkse praktijk van het in één huis wonen met anderen. Hoe leef je met anderen samen? In hoeverre neem je verantwoordelijkheid voor je taken en reacties op je gedrag/communicatie.

Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om op een adequate manier op onverwachte problemen te reageren.

Financieel beheer

Je financiële situatie wordt met jou in beeld gebracht. Uitgaven zijn mede afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden. Je inkomsten kunnen variëren waardoor er soms weinig geld over blijft per maand. Hoe kun je hier dan toch verstandig mee omgaan? Je leert met een budget omgaan, financieel te plannen  Maak je op tijd je post open/handel je deze af.

Sociaal functioneren

Dit betreft je relatie tot anderen: je gezin, familie en vrienden, andere cliënten, hulpverleners en/of werkgever. Vaak is er veel stuk gegaan in de loop der jaren en moet er veel opgebouwd worden. Hoe communiceer je met anderen? Hoe kun je werken aan herstel van relaties? Wat komt erbij kijken om een stevig (nieuw) sociaal netwerk op te bouwen? Daarnaast bestaat het sociaal functioneren uit contacten met instanties, zorginstellingen en overheden. Hoe ga je met anderen om? Wat is prettig en wat voldoet niet?

Psychisch functioneren

Hierbij gaat het om je functioneren in relatie tot jezelf, je emotioneel welbevinden. Wij werken samen met jou eraan hoe je jezelf kan motiveren om je te focussen op wat goed gaat. Problemen op dit gebied kunnen ontstaan zijn door traumatische ervaringen, zoals verwaarlozing, incest of mishandeling. Hoe kun je werken aan je zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering? Voor behandeling verwijzen wij je altijd door naar een psychiater of psycholoog.

Persoonlijke verzorging/ lichamelijk functioneren

Het lichaam is voor sommigen een soort vuilnisvat geweest. Zelfzorg wordt bij resocialisatie weer belangrijk. Wat eet je? Ga je elke dag onder de douche? Hoe zien je kleren eruit? Ook sporten is valt hieronder. Sporten zorgt ervoor dat je in beweging blijft en kan je helpen om frustraties op een goede manier te leren uiten. Maar ook je persoonlijk voorkomen: adequate manier van kleden, spreken en verzorgen.

Praktisch functioneren

Dit gaat om alles wat huishouding betreft, zoals: poetsen, onderhoud, corvee, wassen, koken en strijken. Maar ook het zelfstandig schrijven van een zakelijke brief en een instantie te woord staan komen aan de orde. Ook al je weekopdrachten vallen onder deze noemer.

Werk/scholing/

dagbesteding

Hieronder verstaan we activiteiten waarmee je je dag indeelt, zoals; stage, (vrijwilligers)werk, scholing, vrijetijdsbesteding en hobby's. Een vaste dagindeling geeft je ritme, afleiding, ontspanning en kan contacten en relaties met anderen bevorderen. Bovendien draagt een vaste dagbesteding bij tot een positiever zelfbeeld, doordat persoonlijke kwaliteiten worden ontdekt en ontwikkeld.

Zingeving

Hierbij gaat het om vragen die betrekking hebben op het doel en de zin van het leven. Het gaat vooral om jouw beleving. De wijze waarop jij ernaar streeft zelfstandig oordelen te vellen en zin te geven aan jouw eigen bestaan. Het betekenis geven aan gebeurtenissen in je leven en jouw eigen ervaringen. 

Verslaving

Hierbij komen vragen aan de orde die jongeren met een verslavingsverleden aan zichzelf moeten stellen. Hoe ga ik verder als ex-verslaafde? Hoe ga ik om met dealers en gebruikers die ik tegenkom? Kan ik nog naar een personeelsfeestje? Hoe leer ik tevreden zijn zonder kick? Hoe ga ik om met zuchtmomenten en triggers? Ook het leren accepteren dat alcohol en/of drugs nooit meer kunnen. Gecontroleerd gebruik bestaat niet. Het motto is: Eén is teveel en duizend nooit genoeg.


Wat ga JIJ bij ONS doen?

Alles wat jij tot nu toe zelf hebt geprobeerd heeft jou de afgelopen jaren alleen maar meer ellende opgeleverd en daar wil jij nu eindelijk uitkomen. Jij ziet zelf geen uitweg meer,

jij wilt écht veranderen,

jij wilt weer mee kunnen komen in de maatschappij,

jij bent bereid om hulp te accepteren,

jij hebt er alles voor over om óók 'huisje/boompje/beestje' te krijgen?


Dan kunnen en willen wij jou daar graag bij helpen, maar jij zult het zelf moeten doen en bent bereid om de volgende stappen te doen:

JIJ:

 • erkent dat je probleem te groot is om zelf op te lossen en dat daardoor jouw leven niet werkt.
 • bereid bent te gaan geloven dat door hulp van anderen jij kunt veranderen.
 • de beslissing neemt om deze hulp van anderen aan te nemen.
 • altijd open en eerlijk naar je mentor toe bent.
 • alles wat je overkomt met je mentor deelt: wat mee of tegen zit, waar je verdrietig, boos, beschaamd maar vooral ook blij of trots over bent.
 • goed voor jezelf blijft zorgen en wanneer je verkeerd handelt maak je dit direct goed.
 • samen met je mentor een plan maakt hoe jij kunt blijven groeien.
 • anderen helpt, wanneer je kunt, die in vergelijkbare situaties zitten.


Hoe ga JIJ dat bij ONS doen?

Voordat je bij ons start maken wij eerst een heleboel afspraken met elkaar over hoe wij met elkaar zullen omgaan in de periode dat wij jou gaan begeleiden. Die leggen wij vast in een Begeleidingsovereenkomst zodat jij weet wat jouw rechten en plichten zijn en hoe wij zullen handelen als het eens niet goed gaat tussen ons en/of er onduidelijkheid ontstaat. Daar zetten wij dan samen onze handtekeningen onder als wij het met elkaar eens zijn.

Samen met je mentor stel je in de eerste weken na start een Plan van Aanpak op waarin jij je eigen doelen vastlegt, hoe je die wilt gaan bereiken. Vanaf dat moment wordt regelmatig met jou gekeken naar welke nieuwe stappen nodig/mogelijk zijn om jou verder te laten groeien naar zelfstandigheid. Daarbij accepteren wij jou volledig zoals je bent en de keuzes die jij in jouw ontwikkeling wilt maken. Bij het maken van die keuzes zullen wij je naar beste eer, geweten én onze ervaring helpen en adviseren, maar ook heel open en eerlijk onze zienswijze en kritiek geven als wij je keuzes onvoldoende doordacht of onverstandig vinden.


Er gelden bij ons huisregels waar je je aan dient te houden. Er wordt van jou verwacht dat je je eigen kamer schoonhoudt, je zelf je kleding wast, jij je persoonlijke hygiëne en gezondheid goed blijft onderhouden en maaltijden gaat koken. Voor zover je nog niet weet hoe dat moet, zullen wij je dat leren. Verder is het belangrijk dat je ook gezonde en helpende sociale contacten hebt buiten Varrari's Huis, daarom stimuleren we je om lid te worden van een club of vereniging of vrijwilligerswerk gaat doen. Je wordt aangesproken op "oud" verkeerd gedrag of keuzes die niet helpend zijn om je persoonlijke doelen en je uiteindelijke zelfstandigheid te bereiken. Wanneer je vanuit Varrari’s Huis uitstroomt naar een eigen woonruimte, helpen wij je mee om een goede start te maken.

Onze richtlijnen


Wat kun JIJ doen als je klachten over ONS hebt??

Wij gaan samen met jou aan een traject beginnen van veel lastige uitdagingen, zowel voor jou als voor ons. Daarbij kan het voorkomen dat je ontevreden wordt over de hulp die je van ons krijgt. Daar mag je ons uiteraard altijd rechtstreeks over aanspreken en dan zullen wij jouw klacht ook heel serieus nemen en proberen op te lossen. Maar als je dit lastig vindt om met ons te bespreken of jij van mening blijft dat wij onvoldoende doen met jouw klacht, kun je altijd gebruik maken van een onafhankelijke klachteninstantie.

Voor 18-: Het AKJ

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van het AKJ krijgen. Zij zijn onafhankelijk en zelfstandig. En zij hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.


De vertrouwenspersoon is de brug tussen de hulpvrager en de instelling(en). Als er dingen zijn die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken zij uit wat er aan de hand is. 


Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn.


Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.


De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Bij Varrari's Huis komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.​

Je kunt het AKJ op verschillende manieren bereiken:

Per telefoon: 088 555 1000.

We zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur.


Per e-mail: [email protected].


Via de online chat.

De chat is open van maandag t/m donderdag van 16:00-20:00 uur en op vrijdag van 15:00-17:00 uur.


Je kunt ook een van de webformulieren invullen:

Heb je een vraag of wil je contact? Vul dan het contactformulier in.

Heb je een klacht over jeugdhulp? Vul dan het klachtformulier in.

Voor 18+: Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg behandelt klachten over zorgaanbieders die zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. De klachtencommissie WMO is een onafhankelijk orgaan dat klachten behandelt over de geleverde WMO-zorg. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en werkt op basis van het principe hoor-wederhoor, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.


De ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Klachtenportaal Zorg vinden persoonlijk contact vanzelfsprekend. Wij komen naar u toe voor een gesprek, als u dat wenst. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip. 


Heeft u advies of ondersteuning nodig, of wilt u een klacht indienen? Vult u het klachtenformulier in op onze website en we nemen op korter termijn contact met u op.


Wat gebeurt er nadat we uw klacht hebben ontvangen?

Zodra we uw klacht hebben ontvangen (per e-mail of per post), neemt een van onze onafhankelijke en ervaren klachtenfunctionarissen contact met u op. Er zijn voor u geen kosten hieraan verbonden.

De klachtenfunctionaris onderzoekt de daadwerkelijke klacht en de gewenste oplossing. Door zorgvuldig en onpartijdig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich weer echt gehoord. De rol van de klachtenfunctionaris is die van bemiddelaar. Hij of zij overlegt dus ook met de zorgaanbieder. Als u uiteindelijk samen met de klachtenfunctionaris en de zorgaanbieder om tafel gaat, ligt de oplossing vaak al binnen handbereik.


We bereiken het mooiste resultaat als de klachtenprocedure beëindigd mag worden, omdat de klacht naar tevredenheid is opgelost. Gelukkig is dat ook heel vaak het geval: in de praktijk wordt meer dan 90% van de zaken die wij behandelen, door beide partijen naar tevredenheid afgehandeld.

Je kunt het Klachtenportaal Zorg op verschillende manieren bereiken:

Per telefoon0228-322205.

We zijn bereikbaar op werkdagen van 09:00-12:00 uur.


Per e-mail: [email protected]klachtenportaalzorg.nl.


Je kunt ook een van de webformulieren invullen:

Heb je een vraag of wil je contact? Vul dan het contactformulier in.

Heb je een klacht? Vul dan het klachtformulier in.