Plan Safehouse

Swalmerstraat 61

Wij hebben concreet uitgewerkte plannen om een nieuw Safehouse aan de Swalmerstraat 61 in gebruik te gaan nemen. Door de vroegere functie van dit pand als Bed & Breakfast, zijn alle appartementen voor dit doel al "instapklaar" en hoeven er dus geen ingrijpende verbouwingen of aanpassingen plaats te vinden.


Wij vinden het voor al onze locaties altijd belangrijk dat onze buren en direct omwonenden goed geïnformeerd zijn over onze activiteiten: wie wij zijn, wat wij doen, wat er bij ons gebeurt, maar vooral wat zij mogen verwachten van ons en van de jongeren die wij begeleiden.


Het allerbelangrijkste wat u keihard mág verwachten van ons en onze jongeren, is dat u geen overlast en gevoelens van onveiligheid MAG ervaren. Wij zijn zelf immers privé ook bewoner van deze buurt en zitten, net als u, ook absoluut niet te wachten op 'schimmige' praktijken of overlast door buurtbewoners. En dat begint bij ons al bij de 'voordeur'; wie laten en halen wij binnen in ons 'Huis'? Maar nog belangrijker; past hij/zij qua gedrag, motivatie en persoonlijkheid ook in ons 'Huis' (én onze buurt!). 


Hierover hadden wij u heel graag al in oktober door middel van een bewonersinformatie-avond in het Ondernemershuis willen informeren en vragen beantwoorden. Helaas kon deze informatie-avond vanwege de Coronamaatregelen niet meer doorgaan. Met deze webpagina hebben wij een andere manier gevonden om u als omwonende/medebuurtgenoot en overige belangstellenden toch inhoudelijk te informeren en een mogelijkheid om te reageren en/of vragen te stellen.


Op maandag 30 november 2020 hebben wij een online webinar gehouden waarin wij onze plannen gepresenteerd en  vragen beantwoord.

Wat is een 'Safeho​use'?

Een "Safehouse' is letterlijk een veilige woonomgeving. Wordt het begrip Safehouse door het grote publiek vaak geassocieerd met een onderduikplek om geweld te ontvluchten, in ons geval betreft het echter een veilige drugs- en alcoholvrije omgeving.


Een tijdelijke woonplek voor jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) die, na een opname en succesvolle behandeling van hun gedragsproblemen in gespecialiseerde jongerenklinieken als bijvoorbeeld Yes We Can Clinics, nog enige tijd intensievere nazorg en revalidatie nodig hebben in  verder persoonlijk herstel. 

Wat gebeurt in zo'n kliniek?

Dat persoonlijk herstel begint dus met de behandeling van de gedragsproblemen in een gespecialiseerde jongerenkliniek.


Vaak is bij die gedragsproblemen ook sprake geweest van een middelenverslaving in de functie van verdoving, emotieregulatie of expressie van verzet. Ook deze verslavingen worden in de kliniek dan gelijktijdig behandeld. 


Als ze de kliniek verlaten zijn ze succesvol uitbehandeld en ook 'clean' van eventuele verslavingen.

De behandeling in zo'n kliniek en de weg naar persoonlijk herstel draait om het kunnen formuleren van persoonlijke doelen en waarden, het zoeken naar een positief ervaren identiteit, het zelf kunnen creëren van hoop op verandering en de motivatie ontwikkelen om daar moeite voor te doen. ​Als ze de kliniek verlaten zijn ze succesvol uitbehandeld en ook 'clean' van eventuele verslavingen.


De ervaringen die in de kliniek worden opgedaan door de jongeren dragen bij aan het verwerven van 'herstelkapitaal': een verzameling persoonlijke en sociale middelen die ze kunnen gebruiken om hun aandoening of verslaving te blijven overwinnen, weerstand te bieden en in herstel kunnen blijven. Zij kunnen in de periode in de kliniek letterlijk een frisse start maken om een (vaak) volledig nieuw, héél ander leven te ontdekken ZÓNDER middelengebruik en ÚIT de zorg.


Op heel veel vlakken is dat één grote 'ontdekkings-tocht'; niet alleen hoe ze hun nieuw gevonden wilskracht en zelfvertrouwen kunnen vasthouden, maar vooral ook hoe ze nu hun dagelijks leven helemaal anders en vaak opnieuw kunnen inrichten.

Een nieuw leven zónder drugs, zónder oude 'verkeerde' vrienden, zónder hun oude gedrag en mét heel veel nieuwe uitdagingen die ze voorheen ontweken (school/werk, verbinding en vertrouwen met ouders/geliefden herstellen, schulden/problemen oplossen).


Een ontdekkingstocht en moeizaam herstelproces waar heel veel moed en doorzettingsvermogen voor nodig is!

Jongeren vertellen hun verhaal en over hun behandeling bij Yes We Can Clinics.

Voor het overgrote merendeel van de jongeren volstaat de behandeling in zo'n kliniek. Zij kunnen daarna meteen terugkeren naar de veilige en helpende 'oude' leefomgeving van hun eigen gezin om hun herstelproces en die ontdekkingstocht daar verder voort te zetten. In het geval van Yes We Can Clinics kunnen zij daarbij nog 10 weken lang 2 dagen per week nazorg krijgen.

Waarvoor dient dan nog een Safeho​use?

Heel soms is terugkeer naar de oude leefomgeving door een combinatie van factoren (nog) niet mogelijk:

 • de jongere heeft nog veel behoefte aan nabijheid van lotgenoten (zogenaamde 'fellows') en/of ervaringsdeskundigen.

 • de jongere komt uit een (te) moeilijke thuissituatie met (duurzame) ontwrichtende gebeurtenissen in hun jeugd.

 • de jongere heeft nog een intensievere nazorgperiode nodig met veel coaching en vervolgbehandeling
 • de 'oude' leefomgeving is niet geschikt, niet helpend of niet meer voorhanden
 • de jongere heeft nog een te grote ontwikkelingsachterstand in zelfzorg en zelfredzaamheid om volledig zelfstandig te kunnen wonen.

Hún duurzame verandering kan niet zomaar tot stand komen en het is therapeutisch noodzakelijk om nog een tijd extra ondersteund te worden en waar nodig te helpen bij hun verdere maatschappelijk herstel. Dit maakt hun 'ontdekkingstocht' en herstelproces extra moeizaam en toch kiezen zij er zelf heel bewust voor om ook deze uitdaging aan te gaan met als einddoel om "úit de zorg" te kunnen komen.

Voor deze supergemotiveerde jongeren is ons nieuwe safehouse aan de Swalmerstraat 61 bedoeld. Hier krijgen zij een intensief nazorg- en revalidatietraject in hun herstelproces, in tijd variërend van enkele maanden tot 1 jaar. Een traject met 7 dagen per week:

 • een warm en liefdevol en wanneer nodig confronterend herstelklimaat

 • veel persoonlijke 1-op-1 begeleiding,

 • dagelijkse groepssessies en sport- en ontspanningsactiviteiten
 • coaching bij het (verder) ontwikkelen van zelfzorg, zelfredzaamheid, een gezond sociaal netwerk en dagstructuur, hulp bij huishoudelijke/financiële/administratieve vaardigheden,
 • vervolgbehandeling(en) voor hun psychische problematieken.

Allemaal om ook deze jongeren een kans te geven om helemaal "úit de zorg" te kunnen komen en op een gezonde, gelukkige, productieve en volwaardige manier deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Jongeren vertellen over de periode hun behandeling bij Yes We Can Clinics.

Waarom op deze locatie een Safeho​use?

 1. Een veilige en zo ‘triggervrij’ mogelijke omgeving.
 2. Uitsluitend met lotgenoten bij elkaar in één pand wonen en daardoor nauwer met elkaar in contact komen/blijven.
 3. Een hoogwaardig woon/leefkwaliteit stimuleert en motiveert hen in het herstelproces.
 4. Goede (brand)veiligheids-, toegangs- en toezichtvoorzieningen.
 5. Een zinvolle invulling van een leegstaand, prachtig monument.
 6. 'Instap- en gebruiksklaar' voor onze activiteiten.

Wat gebeurt in dit Safeho​use?

De jongere die aan een traject bij ons begint krijgt een tijdelijke woonplek in één van de mini-appartementen in het pand Swalmerstraat 61. Het zijn allemaal volwaardige appartementen met een woon/slaapkamer, een eigen badkamer met toilet en een kitchenette. Daarmee hebben ze een volledig 'eigen' en veilig plekje, iets wat veel van hun vaak al heel lang niet hebben gehad.


Alles binnen Varrari's Huis is gericht op het voortzetten en faciliteren van verandering en er is de ondersteunende rol van medecliënten (fellows). Aandacht, betrokkenheid en veiligheid zijn daarbij onze kernpunten. Deze worden gedragen door alle medewerkers, elk vanuit zijn of haar rol. Dagelijks zijn meerdere van onze coaches en begeleiders in het pand aanwezig voor de jongeren. Onze coaches en begeleiders zijn bijna allemaal ervaringsdeskundige. Zij verzorgen de dagelijkse begeleiding en leiden de individuele en groepssessies. Zij zijn de rolmodellen en steunpilaren voor de jongere in de dagelijkse omgang.


In de kliniek heeft de jongere al inzicht gekregen dat hun copingstijl tot dan toe hun problemen in stand hield en heeft hij/zij nieuwe

copingvaardigheden aangereikt gekregen die ze nu in persoonlijk herstel verder kunnen ontwikkelen/toepassen. Persoonlijk herstel draait om het kunnen formuleren van persoonlijke doelen en waarden, het zoeken naar een positief ervaren identiteit, het zelf kunnen creëren van hoop op verandering en de motivatie ontwikkelen om daar moeite voor te doen. Afhankelijk van de doelen die een jongere heeft, zijn/haar persoonlijke herstelproces, vaardigheden die hij/zij nog moet ontwikkelen of hulp bij nodig heeft, wordt een voor hem/haar specifiek plan van aanpak gemaakt. 

Vanuit dat plan wordt een dagplanning "op maat" van de betreffende jongere gemaakt. Naast een aantal gezamenlijke groepsactiviteiten zoals sporten, groepsgesprekken, gezamenlijke maaltijden, thema-/lotgenotenmeetings en ook ontspanningsactiviteiten, heeft elke jongere dagelijks zijn/haar eigen individuele actiepunten waar aan gewerkt wordt. Dit gebeurt met één-op-één ondersteuning door een begeleider, coach en/of behandelaar, al dan niet in zijn/haar eigen appartement.


Die één-op-één ondersteuning kan van alles zijn: van het leren en automatiseren van heel praktische vaardigheden zoals koken, de was doen, poetsen, werk/opleiding zoeken tot persoonlijke gesprekken om het herstelproces emotioneel en psychisch vol te houden en indien nodig zelfs een bepaalde GGZ-behandeling op locatie, allemaal binnen zijn/haar veilige 'eigen' appartement.

Naast onze begeleiding bezoekt elke jongere regelmatig bijeenkomsten van zelfhulpgroepen die hun aanpak baseren op de principes van de AA. Hun benadering en waarden komen veelal overeen met de onze en die van de klinieken; respect, openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid.

Wat zijn dat voor 'gasten' in dat Safeho​use?

Drugs, drank, criminaliteit?

Één ding is 100% zeker en garanderen wij u: er wordt absoluut géén drank- of drugsgebruik getolereerd; niet in huis, niet buitenshuis en ook niet 'recreatief' op feestjes. Sterker nog; wordt gebruik geconstateerd (er wordt op getest), kan dit onmiddellijke beëindiging van het verblijf en onze zorgverlening tot gevolg hebben. Jongeren met een strafblad of een justitieel verleden komen niet in aanmerking voor plaatsing in dit safehouse.

 "Verwarde" personen?

De doelgroep waar wij mee werken is absoluut NIÉT de groep die woonoverlast en veiligheidsproblemen veroorzaakt.


Ze zijn weliswaar heel hulpeloos en ten einde raad gewéést, maar ze hebben uit zichzelf hulp gezocht, zijn vervolgens succesvol behandeld, zijn supergemotiveerd om de verandering vol te houden en ze zijn zeker niet crimineel!


Alle jongeren die bij ons verblijven hebben een heel moeilijke jeugd met gedragsproblematieken gehad, vaak vanuit opgelopen trauma's op jonge leeftijd, waarvoor ze vaak jarenlang niet de juiste hulp hebben gehad.

Jongeren vertellen hun ervaringen ín de zorg

Onze doelgroep samengevat is:

 • Jongeren van 18 tot 24 jaar met complexe psychische problemen waarbij eerdere behandelingen niet tot het gewenste resultaat leidden;
 • De meest voorkomende stoornissen die in de kliniek succesvol behandeld zijn geworden: middelen gebonden stoornissen; disruptieve impulsbeheersing, depressie en dysthymie. Deze stoornissen komen altijd in een of meer combinaties voor (dubbele diagnose);
 • De klinieken behandelen vaak jongeren die al diverse vormen van (ambulante) hulpverlening hebben geprobeerd. Vaak waren dat gesprekken bij een psycholoog of psychotherapeut, heel soms hebben jongeren een geschiedenis in de gesloten jeugdzorg;
 • De jongeren zijn in de periode vóór de kliniek vastgelopen en de situatie thuis, op school of op het werk waren problematisch;
 • Acute suïcidaliteit of psychotische symptomen en klassiek autisme zijn exclusiecriteria;
 • De nazorg en verdere revalidatie bij Varrari's Huis is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.

Vóórdat ze naar ons komen zijn ze voor die problematieken dus al heel intensief en succesvol behandeld bij bijvoorbeeld een kliniek als Yes We Can Clinics. Die klinieken selecteren daarbij zorgvuldig dat de jongere die naar ons Safehouse wil komen:

 • ook echt gemotiveerd verder wil werken aan zijn herstel,
 • absoluut géén gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving is,
 • niet agressief is,
 • zijn/haar 'oude' gedrag kan beheersen en onder controle heeft.
  Jongeren waarbij een risico op een psychose bestaat, komen niet in aanmerking voor plaatsing in dit Safehouse.

En dan nóg kunnen wij nooit 100% garanderen dat een jongere nooit een moeilijk moment zal kennen tijdens zijn herstelproces bij ons. Dat gebeurt altijd wel eens en hoort zelfs bij een gezond herstelproces, maar het moet wel binnen 'onze muren' beperkt en beheersbaar kunnen blijven. Onze overige jongeren, onze medewerkers en zeker u als omwonenden mogen daar absoluut nooit overlast of gevoelens van onveiligheid of gevaar door ervaren! Ook in dat geval volgt altijd beëindiging van het verblijf en onze zorgverlening. 


Een hangplek?

Nee! Het Safehouse is niet vrij toegankelijk voor niet-bewoners. Bezoek van familie en vrienden is uiteraard wel mogelijk maar alleen na overleg met en goedkeuring door de begeleiding. In de appartementen is het ook niet toegestaan om met meerdere personen te 'chillen' of te 'hangen'. Ná 22.00 's avonds mag geen geluid buiten het eigen appartement hoorbaar zijn.


Overigens zijn de jongeren die er wonen daarvoor zelf de allerbeste garantie: ze WILLEN geen feestjes, harde muziek en overlast in hun omgeving! Zij komen nu júíst naar het Safehouse om deze 'triggers' te vermijden en spreken elkaar er direct op aan mocht dit toch voorkomen.

Toezicht?

In dit Safehouse zijn dagelijks van 9.00 u. tot 20.00 u. altijd meerdere van onze begeleiders en coaches gelijktijdig aanwezig.

Tevens is er 24/7 cameratoezicht in de algemene ruimtes en de buitenruimte.


Maar vooral zijn wij altijd bereikbaar op:

 • E-mail                                                                                                               : [email protected]
 • Algemeen telefoonnummer tot 22.00 u.                                                   : 0475-333 656
 • Telefonische bereikbaarheid ná 22.00 u. (uitsluitend noodgevallen)   : 0611 454 224

Maatschappelijk betrokken?

Wij stimuleren elke jongere om zich tijdens zijn/haar periode dat ze door ons begeleid worden, ook belangeloos in te zetten voor de maatschappij en zijn directe leefomgeving. Dit is een belangrijk element om o.a. het gevoel van eigenwaarde, succeservaringen en een sociaal netwerk op te bouwen. Dat doet elke jongere niet alleen op zijn individuele interessegebieden maar ook door groepsactiviteiten of projecten met een maatschappelijk doel die wij voor hun organiseren.


Zo hebben wij nog vrij recent met een groep van onze jongeren  het parkeerterrein van Swalmerstraat 61 onkruidvrij gemaakt en het groen  bijgewerkt. Het resultaat is te zien in het filmpje hiernaast.

En zo heel af en toe halen onze jongeren daarbij zelfs de landelijke media. Zoals tijdens de eerste Coronagolf van maart tot en met mei toen onze jongeren zich ook op diverse manieren hebben ingezet om anderen te helpen.


Zo heeft Kimberly toen enkele weken als vrijwilliger voor het Rode Kruis in het speciale Corona zorghotel bij de Oranjerie gewerkt. Ze vertelde haar verhaal en ervaringen bij de NPO (zie filmpje links).


Of Chris die in 2019 als speler van het nationale team dat  Nederland vertegenwoordigde bij het WK voetbal voor dak- en thuislozen.

Hij vertelde zijn verhaal in twee uitzendingen van Bureau Sport (klik op zijn spelersplaatje rechts). Chris zijn persoonlijke portret begint in de eerste aflevering op 24 minuten in de uitzending. In de tweede aflevering begint het vervolg daarvan op 31 minuten.


In oktober 2020 was Chris voldoende hersteld om helemaal op eigen benen te staan. Hij is verhuisd naar Zuid-Limburg en werkt daar fulltime in een hotel.

Referenties

Wij hebben al sinds 2008 een soortgelijk safehouse op de Pastoorswal 6. Als u mensen kent in de omgeving van de Pastoorswal/Wernerstraat/ Swalmerstraat, vraag hen gerust wat hun ervaringen met dat safehouse en onze cliënten zijn.


Ook in een appartementencomplex aan de Willem II singel woont al 3 jaar onder onze dagelijkse begeleiding en toezicht een aantal jongeren uit dezelfde doelgroep. De eigenaar van dit complex kan eveneens bevestigen dat onze jongeren nog nooit overlast hebben veroorzaakt en dat zij en wij keurige en verantwoordelijke huurders zijn.


Wij hebben ons plan uiteraard ook ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd, met een verzoek dit te toetsen aan hun hoogste normen betreffende woon-/zorgfunctie, leefbaarheid, welzijn en veiligheid.


Bij een dergelijke beoordeling is, naast bestemmingsplanmatige en maatschappelijke aspecten, vooral de ervaring van het wijkteam (wijkagent, wijkboa en wijkregisseur) met onze organisatie en cliënten zwaarwegend. Op basis van die beoordeling heeft het college van B&W op 29 oktober 2019 hun principemedewerking aan ons plan gegeven.

In de brief over deze principemedewerking staat onder meer uitvoerig beschreven:

 • de nadere omschrijving van ons initiatief,
 • de ruimtelijke afweging van de gemeente
 • de afweging en beoordeling van de gemeente op het vlak van welzijn
 • de afweging en beoordeling van het wijkteam op het vlak van veiligheid en leefbaarheid
 • de voorwaarden die de gemeente verbindt aan de principemedewerking
Wij vinden het belangrijk om u zo volledig mogelijk te informeren en daarom kunt u via de onderstaande button de volledige brief inzien en kunt u de plattegronden bekijken zoals de situatie inpandig zal gaan worden. 

Brief principemedewerking B&W

Plattegronden Safehouse, Swalmerstraat 61

Klik op de naam van de verdieping voor een vergroting

Uw reacties en overige vragen?

Met deze webpagina hebben wij getracht om u, gezien de Coronamaatregelen, toch zo volledig mogelijk te kunnen informeren. Op de overige pagina's van onze website kunt u een nog completer beeld krijgen van wie wij zijn, wat en hoe wij dat doen en meer informatie over onze organisatie.


Maar wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat u behoefte heeft om te reageren op ons initiatief en nog aanvullende of heel specifieke vragen heeft. Wij vernemen uw mening of vragen dan heel graag, zowel kritische opmerkingen maar uiteraard horen wij het ook graag als u positief staat tegenover ons initiatief.

U kunt dat op de volgende manieren doen:

 • per e-mail via onze contactpagina (dat heeft onze voorkeur)
 • per brief naar Varrari's Huis, Pastoorswal 6, 6041 CP Roermond
 • per telefoon op nummer 0475-333 656
 • een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek

Mocht u vragen hebben voor de pandeigenaar of voor Yes we Can Clinics kunnen wij u op aanvraag de gegevens van de betreffende contactpersonen geven om rechtstreeks contact op te nemen of wij kunnen uw e-mail/brief aan hen doorsturen.


Alle reacties die voor 7 december aanstaande ontvangen zijn, zullen wij aan de gemeente overleggen.

De parkeerplaatsen?

De parkeerplaatsen aan de achterzijde blijven gehandhaafd, bereikbaar en beschikbaar voor abonnementshouders. Voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten zijn die parkeerplaatsen namelijk niet nodig. Wij nemen op termijn het volledige beheer van de parkeerplaatsen over van de huidige beheerder. De betreffende abonnementshouders zullen wij hier dan tijdig over informeren. 


Namens Varrari's Huis

Varadi Monsanto

Hein Jambroers